Kas homoseksualistid võivad muutuda?

Kas muutumine on võimalik?

Sellele küsimusele on vastust otsinud kindlasti kõik homoseksualistid. Ma olen veendunud, et enamus neist on mingil eluperioodil tahtnud muutuda. Samas ei saa me sellele küsimusel vastust leida, kuulates üldsuse arvamust. Meil on vaja reaalseid fakte, et ühte või teist arvamust tõestada.

Miks nii paljud inimesed arvavad, et homoseksualistid ei saa muutuda? See on sellepärast, et homoseksualistid on proovinud muuta enda homoseksuaalseid tundeid ja harjumusi, kuid see ei ole neil õnnestunud. Nad pole mingit edu saavutanud, hoolimata sellest, et nad on nii väga tahtnud. See ei ole mingi ime, sest ainult tahtmisest ei piisa, et seda probleemi lahendada. See probleem on liialt keerukas, et seda lahendada ainult tahte varal. Selle probleemi lahendamiseks on vaja üleloomulikku Jumala väge.

Kas keegi on homoseksualistiks sündinud?

Mitmed inimesed arvavad, et homoseksualistiks sünnitakse. See on üks kõige levinumaid arvamusi, mis on homoseksualistide ja ka tavainimeste seas levinud. Mõned esitavad väiteid, et see on neile geenidega kaasa antud. Selle kohta on mitmeid uurimusi tehtud. Ma arvan, et neid oleks hea siin veidike vaadata.

William Byne (psühhiaater ja bioloogiadoktor) ja Bruce Parsons analüüsisid 1993. aastal hoolikalt kõiki biloogilisi uurimusi, mis puudutasid homoseksualismi. Nad ei leidnud, et ükski neist kinnitaks kindlalt homoseksualismi tekkimise bioloogilist teooriat.  (W. Byne and B. Parsons, “Human Sexual Orientation: The Biologic Theories Reappraised”, Archives of General Psychiatry 50, no. 3.)

Psühhiaater Friedman ja Downey ütlevad: “Hoolimata mõnedest hiljutistest uurimustest, mis leiavad, et homoseksualism on määratud geneetilis-bioloogiliselt, puuduvad meil usaldatavad tõendid selle kohta, et homoseksualism on geneetilise tagapõhjaga.”
(R. Friedman, M.D. and J. Downey, M.D., Journal of Neuropsychiatry, vol. 5, No. 2, Spring l993.)

Organisatsioon P-FLAG (“Parents and Friends of Lesbians and Gays”) on välja andnud väikese raamatu, mille on ette valmistanud Dr. Clinton Anderson Ameerika Psühholoogia Ühendusest. Raamatu pealkiri on “Miks küsida miks?” (“Why Ask Why?”). See raamat räägib homoseksualismi uurimustest. Seal on öeldud: “Kuni tänapäevani ei ole ükski uurija väitnud, et geenid võivad otsustada inimese seksuaalse orientatsiooni. Parimal juhul võivad uurijad arvata, et selle juures on geneetiline komponent. Ükski inimese käitumisviis, ka seksuaalne käitumine, ei ole seotud inimese geenidega. Samas iga käitumisviis on kindlasti mõjutatud nii bioloogiliste kui ka sotsiaalsete faktorite poolt.”

Ma leian, et nende faktide põhjal võib selgelt näha, et homoseksualism ei ole kaasasündinud.

Jumal tahab homoseksualiste vabaks teha.

Piiblis on väga selgesti näha, et homoseksualism on patt.

Nemad on Jumala tõe vahetanud vale vastu ja on austanud ning teeninud loodut enam kui Loojat, kes on ülistatud igavesti. Aamen. 26 Sellepärast on Jumal nad andnud häbematuisse ihadesse; sest nende naised on vahetanud loomuliku sugulise käitlemise loomuvastasega, 27 ja samuti on ka mehed loobunud loomulikust naise sugulisest käitlemisest ja on oma himus süttinud üksteisest ja teinud rõvedust mees mehega ja kätte saanud iseenestes oma eksimuse palga, mille pidid saama. ( Ro 1:25-27 )

Jumal ei ole kedagi teinud homoseksuaalseks. Selle on inimeses välja kujundanud keskkond ja mitmed muud halvad mõjud inimese elule.  Kui Jumal oleks kellegi homoseksuaalseks teinud, siis oleks ülekohtune nõuda, et inimene loobuks sellisest elustiilist. Jumal pakub võimalust homoseksualismist vabanemiseks. Nagu igast patust, nii on ka sellest võimalik vabaneda. Küsimus on vaid selles, kas inimene tahab seda. Samas tuleb igal homoseksualistil enesele teadvustada, et see muutus ei pruugi tulla lihtsalt, aga Jumal arm on küllaldane, et see muutus esile tuua. Homoseksualistidel tuleks meeles pidada, et parem on olla vaba, kui edasi elada kibestumistes, hirmudes ja valedes, mis on homoseksuaalsetes ringkondades.

Seepärast ärgu valitsegu siis patt teie surelikus ihus, et te kuulaksite teda tema himudes. Rom.6:12.